Menu
reklama

Konstytucja Biznesu - wszystko o nowych uregulowaniach dla przedsiębiorców

  • Autor 

rada konsultacyjna jaworzno 170418 5KONSTYTUCJA BIZNESU obejmuje szereg aktów prawnych służących zmianie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, zarówno małych jak i wielkich w Polsce.
W dniu 17 kwietnia, Poseł na Sejm, Dariusz Starzycki, który był w sejmie posłem sprawozdawcą tak zwanej Konstytucji Biznesu, zwołał powołaną przez siebie Społeczną Radę Konsultacyjno - doradczą.
Stało się to dosłownie równe dwa lata po spotkaniu założycielskim Rady - było to 16 kwietnia 2016 roku.

Poseł przekazał zainteresowanym główne założenia pakietu ustaw, które mają ułatwić prowadzenie firmy. Na spotkaniu omówiono również inne ułatwienia wprowadzone dotychczas przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak i te zapowiedziane m.in. na ostatniej konwencji PiS.


Konstytucja biznesu 1W skład Konstytucji Biznesu wchodzą

? Prawo przedsiębiorców
? Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy
dotyczące działalności gospodarczej
? Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
? Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prawo przedsiębiorców jest główną ustawą wchodzącą w skład Konstytucji Biznesu.Ustawa stanowi realizację formułowanych w ?Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju? oraz ? Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju? zapowiedzi uchwalenia nowego aktu prawnego, który w sposób całościowy i spójny reguluje ogólne zasady wykonywania działalności gospodarczej.Dotychczasowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej była już nowelizowana 90 razy i stała się nieczytelna oraz niespójna. Prawo przedsiębiorców utrzymuje prymat nad innymi ustawami, regulującymi problematykę działalności gospodarczej.

2018 04 17 182656NAJWAŻNIEJSZE UREGULOWANIA

Wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone Oznacza to, że przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń.Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy Nie musi on udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.Zasada przyjaznej interpretacji przepisów, w ramach której niejasne z nich będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców.
Zasada proporcjonalności
Urzędy nie mogą nakładać na obciążeń, np. nie będą mogły żądać dokumentów, którymi już dysponują Zasada udzielenia informacji Organ administracji publicznej powinien nie tylko przytoczyć
obowiązujące przepisy, ale przynajmniej w sposób zwięzły wyjaśnić znaczenie tych przepisów Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Będzie on mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców rada konsultacyjna jaworzno 170418 21Ustawa wprowadza tzw. pakiet startowy dla młodych firm.
Są to ułatwienia w postaci ?działalności nierejestrowej? tzn. młodzi przedsiębiorcy nie muszą zakładać firmy, przy prowadzeniu drobnej działalności, jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu połowy płacy minimalnej.?Ulga na start?
Początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy działalności.
Stopniowa likwidacja REGON?u.
Docelowo numerem identyfikującym przedsiębiorcę będzie NIP.Interpretacja indywidualna Przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej, ani obciążeniami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indywidualnej
rada konsultacyjna jaworzno 170418 7Wprowadzenie ograniczeń kontroli wykonywania działalności gospodarczej, polegające na:

-zakazie podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy
-ustaleniu czasu trwania wszystkich kontroli organu u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym -zakazie ponownej kontroli Wprowadzenie obowiązku dążenia do ograniczenia nakładania obowiązków administracyjnych oraz obowiązków informacyjnych, jak i wprowadza zasadę dążenia do minimum implementacji prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego.
Ustawa - Prawo przedsiębiorców została zaprojektowana z założeniem, że stanowić ma nie tylko główny trzon regulacji prawnej dot. działalności realizowanej przez przedsiębiorców, ale także ma stanowić punkt odniesienia do interpretacji oraz stosowania przepisów powiązanych z nią aktów prawnych.Ustawodawca dążył do uproszenia i skrócenia nowego aktu prawnego regulującego prawo przedsiębiorców, tak aby zawierał jedynie generalne, kluczowe dla nich zapisy.Dodatkowe uregulowania wspierające przedsiębiorców

rada konsultacyjna jaworzno 170418 18Cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną
Dotychczas obszar objęty Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08 proc.
powierzchni kraju.
Celem zmian jest zwiększenie oferty atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, zachęty podatkowe będą dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą.
Obniżenie CIT dla małych i średnich firm Obniżenie podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorców z 15 % do 9 %.

W 2017 r. po obniżeniu podatku CIT z 19 do 15 % przychody z tytułu tego podatku wzrosły o 13 %.
rada konsultacyjna jaworzno 170418 26Mały ZUS dla małych firm
Obniżenie składek ZUS dla małych firm. Mała firma, mały ZUS, proporcjonalny ZUS do poziomu 5300 zł, niższy dla tych, którzy mają niższy przychód, trochę wyższy dla tych, którzy mają wyższy przychód ? bardziej sprawiedliwy i bardziej akceptowalny.Ściągalność VAT Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Ustawa o zarządzie sukcesyjnym to "kompleksowa regulacja", która koncentruje się na sukcesji międzypokoleniowej. Ma ona na celu zabezpieczenie firm prowadzonych na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej przed skutkami śmierci przedsiębiorcy. W mocy pozostaną kontrakty, umowy o pracę, zezwolenia czy koncesje zawarte przez dane przedsiębiorstwo i jego dotyczące. Dodatkowo ustawa ułatwi rozliczanie podatków i zwolni z podatku od spadków osobę przejmującą przedsiębiorstwo.
JPK ? Jednolity Plik Kontrolny
Przez Jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć zatem księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego.

rada konsultacyjna jaworzno 170418 19Celem wprowadzenia JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia ich kosztów.
100 Zmian dla Firm ? pakiet ułatwień dla biznesu Stanowi element zmian, mających na celu zapoczątkowanie licznych ułatwień dla przedsiębiorców, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także poprawę otoczenia prawnego ich funkcjonowania.
W ramach pakietu obowiązuje tzw. ustawa deregulacyjna.
Rozszerzyła m.in. ochronę wynikającą z dominującej praktyki interpretacyjnej w zakresie indywidualnych interpretacji prawa na ogół przedsiębiorców.#100 Zmian dla Firm Podniesiono z 1,2 mln euro do 2 mln euro próg dochodów netto, po którym firma musi prowadzić pełną księgowość. Roczne oszczędności dla jednego przedsiębiorcy to kilkanaście tysięcy złotych.
Wprowadzono ułatwienia dla branży budowlanej. Do obsługi wielu maszyn budowlanych nie potrzeba już państwowego egzaminu. To 600 tysięcy godzin oszczędności dla pracowników budowlanki. Pakiet wierzycielski, który ułatwia odzyskiwanie długów.
rada konsultacyjna jaworzno 170418 23Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.
Dzięki niej urzędnicy załatwiają sprawę szybciej i po partnersku.Ustawa o robotyzacji To ułatwienia dotyczące amortyzacji maszyn i urządzeń. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3?6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli maszyn i urządzeń (poza możliwością takiego odliczenia pozostają nieruchomości i środki
transportu).
Druga ustawa o innowacyjności
Nowa ustawa m.in. zwiększa wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych ? CBR),E-zwolnienia Od 1 lipca 2018 r. znikną papierowe zwolnienia lekarskie, które zastąpią E-zwolnienia.

Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS.
Ten z kolei udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA. Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.Jedno konto ZUS Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik ZUS-u opłaca składki, wykonując tylko jeden przelew na indywidualny rachunek  płatnika.
Każda wpłata zostanie proporcjonalnie podzielona przez ZUS na wszystkie ubezpieczenia i fundusze (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych).
Dzięki temu zamiast trzech lub czterech przelewów miesięcznie płatnik wykonuje tylko jeden.

 

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us