Menu

Konkurs o Złotą Lirę po raz 16

  • Autor 

 

zlotalira2020
Piszesz wiersze? Zgłoś się do konkursu!

Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie i Klub Relax zapraszają do wzięcia udziału w XVI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
"O Złotą Lirę".
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 października w Klubie Relax. Regulamin konkursu: 

REGULAMIN KONKURSU „O ZŁOTĄ LIRĘ”

edycja XVI rok 2020

ORGANIZATORZY:

- Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie

- "eM Band" Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna Klub "Relax"

- III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie

CELE KONKURSU:

- rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczości poetyckiej

- rozwijanie aktywności twórczej

- promocja miasta Jaworzna

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby bez ograniczenia wiekowego

2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych;

A - do lat 16

B - od lat 16 do 19 lat

C - powyżej lat 19

3. Objętość jednego wiersza nie może przekraczać dwóch stron formatu A4 przy standardowej czcionce (12)

4. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 wiersze o dowolnej tematyce

5. Na konkurs należy przesyłać utwory nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach

6. Uczestnik konkursu przesyła jedną zaklejoną kopertę opisaną; Konkurs "O Złotą Lirę" z pseudonimem literackim

(godło), i kategorią wiekową (A,B,C), która zawiera;

a) wydrukowane prace w 4 egz. opatrzone; tytułem, godłem oraz kategorią wiekową

b) w kopercie powinna znajdować się czytelnie wypełniona karta uczestnictwa (wzór poniżej)

c) prace konkursowe należy nadesłać na adres:

Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie

KLUB "RELAX"

ul. Szczakowska 35 B

43-600 Jaworzno

TERMINY:

1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 7 października 2020 r.

2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 21. 10. 2020 r. o godz. 17.00 w Klubie "Relax" w Jaworznie przy ul Szczakowskiej 35 B, o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną

powiadomieni. Informacja o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na stronach internetowych

Organizatorów.

NAGRODY:

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów

2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i UM Jaworzna

INNE POSTANOWIENIA

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów na potrzeby promocji konkursu na różnych polach eksploatacji (np. internet, prasa itp.). Wykorzystanie utworu - z podaniem informacji o autorze - nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych ze strony organizatorów.

2. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwemw konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży itp.)

3. Nagrody nieodebrane w dniu ogłoszenia wyników konkursu przechodzą na własność organizatorów.

4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub sposobu rozstrzygnięcia konkursu z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub zagrożenia epidemiologicznego. W przypadku takiej sytuacji organizator poinformuje laureatów o zmianach.

zlotalira2020a

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us