Logo
Wydrukuj tę stronę

Jaworzno w czołówce miast jawnych. Samorząd na piątkę! Wyróżniony

Jawnosc CustomJedenaste miejsce wśród powiatów grodzkich, jeśli chodzi o jakość Biuletynu Informacji Publicznej, 16 miejsce w rankingu ogólnopolskim i 16 wśród miast na prawach powiatu w zakresie jawności samorządu! To wielki sukces jaworznickego urzędu i jego pracowników oraz władz miasta. Jesteśmy w czołówce miast które jawność dostępu do informacji publicznej uważają za jeden z ważniejszych priorytetów w zakresie demoratyzacji życia na poziomie gminy.
Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa w okresie od 1 lutego 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. realizowała projekt pod tytułem ,,Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce?. Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, fiansowanego z Funduszy EOG, w obszarze ,,Kontrola obywatelska?.

 


Projekt był realizowany w ramach dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, fiansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), na podstawie umowy zawartej między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.
2015 01 31 010327Otwartość i łatwy dostęp do informacji będącej w gestii władz publicznych to zasadnicze elementy każdej sprawnie działającej demokracji.
Bez nich rząd i administracja publiczna nie mogą być rozliczane ze swoich działań. Prawo dostępu do informacji publicznej, uznawane za jedno z podstawowych uprawnień otwierających każdemu możliwość partycypowania w życiu publicznych, podlega regulacji na różnych poziomach, od Konstytucji RP poczynając, kończąc na postanowieniach statutów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji: ,,Obywatel maprawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa?. Uszczegółowienie realizacji tego prawa znajdujemy w różnych aktach prawnych, wśród których najważniejszą jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która nakazuje organom władzy państwowej i innym podmiotom, udostępniać każdą informację o sprawach publicznych, tj. informację publiczną.


STRONA PROJEKTU - www.jawnoscsamorzadu.pl

Strona badania samorządu w Jaworznie - www.jawnoscsamorzadu.pl/mapa/jaworzno

Kierownikiem projektu jest dr Piotr Sitniewski (jawnoscsamorzadu@gmail.com). Eksperci współpracujący dr Julita Sitniewska, dr JarosławRuszewski. Marek Budkiewicz i Maciej Romaniak współtworzyli stronęprojektu.

jawnscsamorzadubanPODSUMOWANIE BADAŃ W SKRÓCIE
?     W badanych jednostkach samorządu terytorialnego, obrady rad gmin i rad powiatów są transmitowane online w 65 jednostkach, co stanowi 10,50 %.
?     Nagranie posiedzenia sesji rady jest materiałem odzwierciedlającym przebieg sesji i dokonanych czynności rady. 466 z przebadanych 619 jednostek samorządu terytorialnego rejestruje obrady swych rad gmin czy rad powiatów. Tego typu rozwiązania nie stosuje 153 samorządów. Najczęściej narzędzie te wykorzystują miastana prawach powiatu, w których 90% jednostek rejestruje obrady w postaci audio lub video.
?     Tylko 60 jednostek samorządu terytorialnego z przebadanych 619, umożliwia pobieranie ze strony Biuletynu Informacji Publicznej nagrań z obrad rad gmin czy rad powiatów.
?     Możliwość głosowania z wykorzystaniem systemu elektronicznegoumożliwiającego radnym głosowanie elektroniczne wykorzystuje tylko 17% z przebadanych 619 jednostek samorządu terytorialnego.
?     W większości badanych jednostkach samorządu terytorialnego, nie ma możliwości znalezienia w protokołach z obrad rady gminy czy rady powiatu, informacji o tym, jaki głos oddał każdy z radnych.
?     Podstawową zasadą przy podejmowaniu uchwał jest głosowanie jawne. Jawne i dostępne są posiedzenia organów stanowiących oraz kolegialnych organów pomocniczych organów kolegialnych po chodzących z powszechnych wyborów, a zatem posiedzenia komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, bez względu na ich rodzaj i charakter. Dostępność informacji publicznej nie wyklucza możliwości ograniczenia tego dostępu w przypadkach określonych ustawami. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których przedmiotem informacji są prawnie chronione tajemnice (państwowa, służbowa, bankowa, podatkowa, statystyczna, handlowa itp.) lub prywatność osoby, której dane dotyczą (ochrona danych osobowych). W tego rodzaju przypadkach można wyłączyć jawność sesji lub posiedzenia komisji. Przypadki utajnienia obrad organów stanowiących na poziomie gminy i powiatu, zdarzyły się tylko w 15 samorządach.
?     Praktycznie nie zdarzają się przypadki, by obrady jakiejkolwiek komisji rady gminy czy rady powiatu, były transmitowane online w czasie rzeczywistym. W prawie połowie badanych jednostek samorządu terytorialnego, obrady komisji rady gminy czy rady powiatu, są rejestrowane w postaci nagrania audio lub video. Wyłączeniejawności prac komisji zdarza się bardzo rzadko.
?     Ponad połowa badanych jednostek samorządu terytorialnego nie ustala lub nie wykorzystuje dodatkowych mechanizmów wzmacniających jawność prac rady. Wiele badanych samorządów zadeklarowało, że w internecie podawane są dodatkowe informacje o pracach rady, jednak zawartość tych informacji jest zróżnicowana: od informacji o obradach i ich porządku podawanej z różnym wyprzedzeniem, przez projekty uchwał, imienne informacje o sposobie głosowania, protokoły, po pełne zapisy obrad. Warto zwrócić uwagę, że niekiedy udostępnianie pełnej, ale zwięzłej informacji o obradach daje mieszkańcom lepszy dostęp do informacji o pracach organu stanowiącego lub jego komisji, niż całe nagranie, którego samodzielne oglądanie może wymagać sporych nakładów czasu. Najczęściej deklarowano, że przed każdą sesją wysyłane są zaproszenia do lokalnych mediów oraz, że obrady są emitowane (nażywo lub nie) przez lokalną telewizję.Zapraszamy na stronę przedsięwzięcia, a całość raportu przedstawiamy w plikach do pobrania.

 

Jawność samorządów cz. 1
Jawność samorządów cz. 2

Jawność samorządów - Całość raportu

Artykuły powiązane

Najnowsze od Alex

Template Design © Joomla Templates GavickPro. All rights reserved.
© 2005-2015 MojeJaworzno All-Info