Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

NOWE POROZUMIENIA OBEJMUJĄCE POLISOLOKATY SPRZED 2014 ROKU

 

polisolokatyW marcu 2016 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) zakończył postępowania dotyczące polisolokat.
Postępowania te zaowocowały dobrowolnym obniżeniem przez ubezpieczycieli opłat likwidacyjnych przewidzianych w umowach zawartych począwszy od 2014 roku. Obniżenie opłat nie objęło jednakże konsumentów posiadających polisy z tzw. starego portfela. Z tego względu wynegocjowano odrębne porozumienia dotyczące polisolokat sprzed 2014 roku.

    Prezes UOKiK podpisał porozumienia z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi, na mocy których obniżone zostaną opłaty likwidacyjne tym konsumentom, których nie objęły wcześniejsze decyzje UOKiK. Porozumienia obowiązują od 1 stycznia 2017 roku i dotyczą umów obowiązujących 1 grudnia 2016 roku, czyli takich, które nie zostały jeszcze przez strony rozwiązane (umowy aktywne). W każdym porozumieniu odrębnie uregulowano także sytuację seniorów, którzy zrezygnowali już z polisolokat (umowy nieaktywne).Konsument, który ukończywszy 61. rok życia przystąpił po 1 stycznia 2008 roku do ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), a następnie po ukończeniu co najmniej 65. roku życia zrezygnował z polisolokaty, ponosząc z tego tytułu negatywne konsekwencje finansowe, będzie mógł domagać się zwrotu różnicy między opłatą likwidacyjną pobraną na starych zasadach, a tą, która zostałaby pobrana na nowych. W tym celu konsument winien wystąpić do ubezpieczyciela z wnioskiem o zwrot różnicy. Wniosek ten należy złożyć w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie porozumienia. Treść porozumień jest udostępniona na stronie internetowej UOKIK. Informacje o porozumieniach można też znaleźć na stronach internetowych ubezpieczycieli.

    Warto podkreślić, że zawarte porozumienia nie zamykają drogi do dochodzenia zwrotu opłat likwidacyjnych przed sądem. Właściciele polisolokat mogą także podejmować próby rozwiązania sporu na drodze polubownej. Więcej informacji na temat dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczeń z UFK można uzyskać u Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Finansowego.

Krystyna Banasik

ul. Plac Górników 5, pok. 20
 tel. (+48 32) 6181 777
 fax (+48 32) 6181 723

Mieszkańcy Jaworzna mogą zgłaszać się do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów:
- osobiście - w godzinach pracy Urzędu;
- telefonicznie tel. (+48 32) 6181 777;

rzecznik.konsumentow@um.jaworzno.pl Miejski Rzecznik Konsumentów odpowiada jedynie na e-maile zawierające dane nadawcy.
 

Rzecznik wykonuje swoje zadania przez zapewnienie konsumentom bezpłatnych porad prawnych, występowanie do przedsiębiorców w spornych sprawach w formie mediacji. Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie może wydawać nakazów, zakazów, nakładać kar.
 Pod adresemwww.jaworzno.pl/urzad-miejski/miejski-rzecznik-konsumenta  można znaleźć informacje o zakresie zadań rzecznika konsumentów, oraz pobrać potrzebne wzory dokumentów.

Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us