Menu

Wybrano członków Rady Seniorów


radaseniorow 12Znamy skład Rady Seniorów w Jaworznie. Głosami przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora oraz miejskich jednostek organizacyjnych działających na rzecz osób starszych wybrano 10 osób, które wejdą w jej skład. Nowo utworzona rada wzmocni głos seniorów w lokalnej debacie oraz będzie doradzać władzom miasta m.in. w kwestii polityki senioralnej.

Głos seniorów

Rada Seniorów jest ciałem kolegialnym o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta. Do zadań należy m.in. podejmowanie działań dążących do integracji środowisk osób starszych oraz zwiększenie partycypacji tych osób w życiu lokalnej społeczności Jaworzna. (tekst.www.jaworzno.pl)

 

 

radaseniorow 21Głosowanie

Po zakończeniu naboru do Rady Seniorów Miasta Jaworzna zorganizowano zebranie wyborcze, w wyniku którego wyłoniona została dziesięcioosobowa Rada. Wybory do rady odbyły się dzisiaj, 1 marca w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Spotkanie otworzyła zastępca prezydenta Monika Bryl, która przedstawiła zasady jej funkcjonowania oraz podkreśliła jej ważną rolę w wypracowywaniu rozwiązań przyjaznych seniorom.

    - Mamy coraz więcej seniorów chcących decydować o swoim najbliższym otoczeniu i uczestniczyć w projektach obywatelskich. Powołanie Rady Seniorów pozwoli wspólnie pochylić się nad potrzebami i oczekiwaniami osób starszych. Stanowić będzie również nową płaszczyznę do inicjowania i wspierania działań na rzecz polityki senioralnej. Warto jednak przypomnieć, że utworzone dziś gremium to nie była "szybka ścieżka". Przygotowania i konsultacje zajęły wiele czasu.

radaseniorow 10Biorąc pod uwagę głosy ze środowisk seniorów, a także sukces adresowanych do nich wydarzeń, podjęliśmy się zadania stworzenia nowej uchwały ustanawiającej w mieście Radę Seniorów - mówiła prezydent Monika Bryl.

- Przed nami sporo wyzwań. Jednym z pierwszych jest wspólne przygotowanie kolejnej edycji ich święta. Oczekiwania z obu stron są duże i poważne. Na pewno przedyskutowania wymagać będzie miejsce spotkań jaworznickich seniorów. Zobaczymy, na ile nasze ustalenia pójdą na przykład w kierunku klubów seniora, może pojawią się inne pomysły. Będziemy rozmawiać m.in. o wszelkich proseniorskich koncepcjach i inicjatywach. Liczę też na to, że nie będzie to współdziałanie zamykające się na własnych problemach i środowiskach. Chodzi o obywatelską aktywność w wielu płaszczyznach, na przykład w kwestii bezpieczeństwa czy sukcesywnej likwidacji barier architektonicznych. Żeby skutecznie i odpowiedzialnie działać trzeba najpierw postawić obiektywną diagnozę, znaleźć sposoby rozwiązań oraz środki. Mam nadzieję, że wspólnie będzie nam po prostu łatwiej i lepiej to robić.

radaseniorow 15Członkami komisji skrutacyjnej byli: Katarzyna Chechelska, Krystyna Łaźnia oraz Kinga Jędrzejek, a liczba osób uprawionych do głosowania to 30. Podczas głosowania oddano 28 ważnych głosów.

Skład rady:

W wyborach udział wzięło 14 osób, wybrano 10 członków rady, którymi są:

Sylwestra Bogusz (2 głosy)
kandydatka Związku Harcerstwa  Polskiego, Chorągwi Śląskiej Hufiec Jaworzno

Od 2011 roku pełni funkcję Komendantki Harcerskiego Kręgu Seniorów nr 1 w Jaworznie. Odpowiadając na często zgłaszane potrzeby osób starszych organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze, ogniska, wieczornice i okolicznościowe spotkania. Jest inicjatorką bardzo owocnej współpracy, jaka została zawiązana pomiędzy Harcerskim Kręgiem Seniorów a podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Janina Dachowska (5 głosów)
kandydatka Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i  inwalidów "Wigor" oraz Jaworznickiego UTW

W Jaworznickim UniwersytecieTrzeciego Wieku pełni funkcję sekretarza zarządu, a ze środowiskiem seniorów związana jest od lat. Aktywnie działa na rzecz jaworznickich seniorów, zgłaszając liczne wnioski, projekty i pomysły, które mają sprawić, że życie starszych osób będzie wygodniejsze i ciekawsze. Bierze czynny udział w spotkaniach, szkoleniach i wyjazdach. W ocenie współpracowników jest koleżeńska i pomocna.

Ewa Lichtańska (4 głosy)
kandydatka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel w jaworznickich szkołach. Później zaangażowała się w pracę na rzecz niepełnosprawnych dzieci w ramach PSONI. Była bardzo dobrym kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej. Za czasów jej kierownictwa powstało m.in. 10 pracowni, w których niepełnosprawni nabywali ważnych umiejętności.

Zofia Orzechowska (3 głosy)
kandydatka SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie

Jest absolwentką Akademii Medycznej i studiów podyplomowych Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez 20 lat kierowała Zespołem Lecznictwa Otwartego, przeprowadzając spółkę przez trudny czas restrukturyzacji. W ZLO pełniła funkcje prezesa i wiceprezesa. Otrzymała honorową odznakę Ministra Zdrowia ?Za zasługi dla ochrony zdrowia?, a także brązowy Krzyż Zasługi. Jest osobą pełną energii i optymizmu.

Janusz Pluta (2 głosy)
kandydat Polskiego Związku  Emerytów, Rencistów i inwalidów Oddział Rejonowy w Jaworznie

Absolwent krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Emerytowany nadsztygar urządzeń elektrycznych i zastępca głównego elektryka w Zakładzie Górniczym Sobieski - Tauron Wydobycie. Członek Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Elektryków Polskich Urzędu Regulacji Energetyki, wykładowca przepisów SEP i budowy urządzeń elektrycznych w firmie SUG-Tauron. Świetny organizator.

Stanisław Kokosz (2 głosy)
kandydat Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Od wielu lat związany jest z działalnością Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a od czterech lat pełni w tej instytucji funkcję członka zarządu. W pełni oddany jest sprawom środowiska jaworznickich seniorów. Aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych. Słynie z doskonałej organizacji wycieczek, jest też świetnym sportowcem. Na zawodach startuje w barwach JUTW.

Wiesława Polańska (3 głosy)
kandydatka Stowarzyszenia "Nasza Przystań"

Od roku 1990 do 2016 pracowała jako dyrektor w jaworznickim Powiatowym Urzędzie Pracy. Od ubiegłego roku jest już na emeryturze. Dzięki swojej aktywności zawodowej, ale i osobistemu zaangażowaniu, wydatnie przyczyniła się do tego, by zmniejszyć liczbę osób bezrobotnych w Jaworznie. Z racji zawodowych doświadczeń doskonale zna zagadnienia związane z aktywizacją zawodową seniorów.

Elżbieta Radzięda (2 głosy)
kandydatka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Przez 28 lat była kierownikiem Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie, toteż doskonale zna potrzeby i problemy osób starszych. Przez innych oceniana jako otwarta, kreatywna, zaangażowana i pełna pasji. Zawsze chętna, by nieść pomoc innym. Lubi aktywizować ludzi, zachęcać ich do podejmowania różnych działań i pracy na rzecz osobistego rozwoju. Jest zdyscyplinowana, ambitna i odpowiedzialna.

Renata Talarczyk (2 głosy)
kandydatura Fundacji "Mój czas dla seniora" im. Wandy i Józefa

To osoba aktywna i otwarta na potrzeby seniorów. Założyła i kieruje fundacją, która za cel stawia sobie integrację osób starszych z młodymi, udowadniając, że wspólne spotkania niosą obopólne korzyści. Aktywizuje osoby starsze, stwarza im warunki do dobrego samopoczucia. Sporo uwagi i zapału wkłada w usuwanie barier pomiędzy pokoleniami. Skutecznie zachęca młodzież do podejmowania działań na rzecz środowiska jaworznickich seniorów.

Janina Wesołowicz (1 głos)*
kandydatka Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie

Od wielu lat jest mocno zaangażowana w sprawy społeczne. Obecnie jest bardzo aktywną rencistką. Od dwudziestu lat pełni funkcję sądowego kuratora społecznego. Od wielu lat działa również jako wolontariuszka w jaworznickim Domu Pomocy Społecznej. Z racji licznych doświadczeń zawodowych i osobistych doskonale zna potrzeby osób starszych i chce pracować na rzecz jaworznickich seniorów.
*Dokonano losowania 10 członka spośród trzech osób z liczbą głosów 1. Wylosowano Panią Janinę Wesołowicz.


Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us