Menu

Upadłość konsumencka małżonków

  • Autor  PROMOupadkonsMałżonkowie bardzo często zaciągają zobowiązania razem, a następnie spłacają je z majątku wspólnego. Za przykład może posłużyć kredyt hipoteczny na zakup domu bądź mieszkania. Problem pojawia się w momencie kłopotów ze spłatą zobowiązań. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem okazuje się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Choć małżonkowie składają dwa osobne wnioski, możliwe jest ich łączne rozpoznanie. Natomiast w związku z brakiem odpowiednich uregulowań sporną kwestią jest połączenie postępowań upadłościowych prowadzonych wobec małżonków. Nie da się zaprzeczyć, że obecne przepisy budzą wiele wątpliwości i pytań.

Wspólne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które z różnych przyczyn stały się niewypłacalne. Oczywiście poza posiadaniem statusu konsumenta oraz stanu niewypłacalności konieczne jest spełnienie dodatkowych przesłanek wskazanych w ustawie, na przykład dłużnik nie może doprowadzić do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyć jej stopnia umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa.

Czy małżonkowie mogą wspólnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Przepisy Prawa upadłościowego nie przewidują możliwości wspólnego złożenia jednego wniosku przez małżonków.

Jakie są konsekwencje złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej tylko przez jednego z małżonków? Nie da się zaprzeczyć, że odpowiedź na wskazane pytanie możliwa jest dopiero po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji dłużnika. Jedynym słusznym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który krok po kroku wyjaśni, jak postępować w danym przypadku. Na marginesie warto dodać, że istotne znaczenie może mieć nawet kolejność złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez małżonków.

Sytuacja majątkowa po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 Prawa upadłościowego, jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, natomiast majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Małżonek upadłego może jedynie dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Co ważne do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, nawet gdyby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Należy pamiętać także o tym, że poza majątkiem wspólnym małżonków do masy upadłości wejdzie także majątek osobisty dłużnika.

Co dzieje się w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej? Ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Podobnie jest w przypadku gdy rozdzielność majątkowa powstała z mocy prawa w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wyniku rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, poza sytuacją, w której pozew lub wniosek w sprawie został złożony co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dodatkowo ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości, ale tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej można znaleźć pod adresem https://upadlosc-konsumencka.biz.pl/proces/.

upadkonsa

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us