Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Organizacja indywidualnego nauczania w świetle prawa oświatowego

  • Autor  PROMOprawo oswiatOd jakiego momentu i na jakiej podstawie prawnej rozpoczyna się indywidualne nauczanie z uczniem? Czy podpisanie aneksu do arkusza organizacji jest podstawą do rozpoczęcia takich zajęć?

Odpowiedź:

Przepisy nie określają szczegółowo terminu, od którego powinny być realizowane zajęcia indywidualne z uczniem. Podstawą organizacji nauczania indywidualnego jest orzeczenie o takiej potrzebie złożone w szkole, rozumiane jako oczekiwanie rodziców do realizacji orzeczenia (art. 130 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego)

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 127 ust. 16 ustawy Prawo oświatowe, dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. Natomiast na podstawie § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie organizowania nauczania indywidualnego:

l indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu,

l dyrektor ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.

W związku z tym nauczanie indywidualne powinno być organizowane niezwłocznie po dostarczeniu do szkoły orzeczenia, z uwzględnieniem okresu jego organizacji wskazanego w orzeczeniu.

Istotną kwestia, która może wpływać na podjęcie organizacji nauczania indywidualnego jest 14-dniowy termin przysługujący na wniesienie odwołania od decyzji zespołu. Zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Ponadto na podstawie art. 130 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Natomiast wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zapamiętaj!

Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. W związku z tym w sytuacji, gdy rodzice dostarczyli orzeczenie do szkoły i wnieśli o organizację nauczania indywidualnego, dyrektor powinien niezwłocznie podjąć czynności związane z organizacją nauczania w tej formie.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie indywidualnego nauczania, indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu potrzebie indywidualnego nauczania. W związku z tym organ prowadzący nie może odmówić dyrektorowi szkoły organizacji indywidualnego nauczania w określonym terminie. W wielu organach prowadzących uzgodnienia dotyczące organizacji nauczania indywidualnego polegają na akceptacji terminów przedstawionych przez dyrektora na podstawie wcześniej ustalonych zasad działania w takich sytuacjach oraz zgodnie z okresem nauczania wskazanym w orzeczeniu.

Podstawa prawna

l Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 poz. 1616) - § 2, § 3 ust. 1 i 2,

l Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U.2018 r. poz. 2096) - art. 130 § 4.

Marzenna Czarnocka

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla kadry zarządzającej placówek oświatowych

Ekspert Portalu Oświatowego

www.PortalOswiatowy.pl

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us