Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Uzyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu

  • Autor 
Uzyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu

azbeest2022Od 7 lutego do 4 marca br. można składać wnioski na dofinansowanie zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2022 roku", które realizowane będzie w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku".

Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, które w 2022 roku planują ich usunięcie.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:

usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest),
usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach (zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).
Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane przez firmę wybraną przez Gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie ustalonym z właścicielem nieruchomości w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Wykonawcą (przewidywany termin realizacji prac: lipiec - sierpień - do 9 września 2022 r.).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Plac Górników 5) - Biuro Gospodarki Komunalnej (pokój 110) w terminie od 7 lutego do 4 marca 2022 r. celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2022 r. Formularz wniosku oraz Regulamin udzielania dofinansowania dostępny jest do pobrania poniżej oraz w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 61 81 675.

UWAGA: Warunkiem realizacji programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Miasta Jaworzna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przewiduje się, że dofinansowanie realizowane będzie bez angażowania środków własnych właścicieli nieruchomości. Do czasu zawarcia umów z mieszkańcami o dofinansowanie, Gmina może bez podania przyczyny unieważnić niniejszy nabór wniosków.
WNIOSKI dostępne tutaj - https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/7025/uzyskaj_dofinansowanie_na_usuniecie_azbestu.html

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us